k navigaci
3.3 Kvantifikace rizika

Cíl: Ohodnotit pravděpodobnost scénářů, velikost škod a vyhodnotit míru rizika

Vstupy:
- Seznam dvojic hrozba-scénář (rizikový faktor)
- Statistická data z minulých projektů a další různé statistické údaje
- Zkušenosti

Výstupy:
- Úplné n-tice (hrozba,scénář,pravděpodobnost,škoda) - mezivýsledek
- Seznam I. pro doplnění návrhu projektu
- Seznam II. pro informaci k možným operativním zásahům
- Seznam III. pro následující proces Snižování rizika
- Předběžná úroveň akceptovatelného rizika
  a pokyny pro hodnocení souhrnného rizika projektu

Činnosti podporující jakost:
- Test kompletnosti a platnosti vstupního seznamu
- Test kompetentnosti a kompletnosti týmu
- Test aktuálnosti statistických dat
- Test kompletnosti výstupního seznamu dvojic

Vlastní činnosti:
Nejprve prověříme, zda náš tým je kompetentní a kompletní k provedení kvantifikace rizika. Členové týmu by měli mít absolvován potřebný kurz a mít zkušenosti s kvantifikací rizik.
Dále ne nutno si zajistit aktuální údaje, které můžeme pro kvantifikaci rizika použít.
Tým se dohodne, zda bude moci stanovit přesně hodnoty pravděpodobnosti a dopadů na projekt nebo zda použije nějakých klasifikačních stupnic. Pokud se rozhodne pro stupnice, musí se dohodnout na jejich podobě.

Pak se doplňují jednotlivé dvojice o hodnotu pravděpodobnosti a velikosti dopadu, a vypočítáváme hodnotu rizika:
hodnota rizika = pravděpodobnost x dopad na projekt

Všechny hodnota zapisujeme do tabulky s pomocí programu MS WORD, kterou postupně rozšiřujeme o další řádky, přičemž pořadová čísla řádků necháváme pro kontrolu shodná s minulou tabulkou:

Poř. ČísloHrozbaScénářPravděpodobnostDopad na projektHodnota rizikaPoznámky
       
       

Hodnoty pravděpodobnosti a výšku škody, tj. nepříznivého dopadu na projekt, navrhují jednotliví členové týmu a do tabulky se zapíší hodnoty, na kterých se všichni členové shodnou.
Můžeme použít buď číselného vyjádření pravděpodobnosti a dopadu, nebo použít verbálních hodnot pro kvantifikaci rizika podle zvolených tabulek.
Před uzavřením výstupního seznamu zkontrolujeme, zda jsme nezapomněli kvantifikovat některou dvojici.
Vypracovaný seznam ověříme, nejlépe kontrolou, prostřednictvím testovací skupiny. Prověřený seznam potvrdíme a fixujeme jako pracovní mezivýsledek kvantifikace rizika.

Takto získaný seznam podrobíme následující analýze, abychom z něho vytvořili tři dokumenty:
  • Seznam těch případů, kdy vysoká pravděpodobnost scénáře a významná ztráta nás nutí doplnit tyto případy přímo do plánu projektu, protože je nemůžeme ponechat náhodě, ale musíme je učinit součástí projektu
  • Seznam těch případů, které pro svoji nízkou pravděpodobnost a zanedbatelnou ztrátu je možno přenechat na operativní zásahy v průběhu implementace projektu. Tyto případy musí mít hodnotu rizika menší než je přípustná hodnota akceptovatelného rizika.
  • Zbývající část, která zůstala pro následné vypracování návrhů na snížení rizika.
V seznamech ponecháváme pořadová čísla původního úplného seznamu.
Všechny seznamy podrobíme kontrole.
Po kontrole seznamy fixujeme a zařadíme je jako platné doklady o naší práci

předchozí strana další strana