k navigaci

Historie vzniku metody

Metoda RIPRAN™ vznikla původně pro analýzu rizik automatizačních projektů v rámci výzkumného záměru na VUT v Brně v roce 2000, kdy se autor B. Lacko (pracovník Ústavu automatizace a informatiky) snažil analyzovat rizika při vývoji automatizačních systémů v rámci výzkumných projektů pracoviště. Autor využil vzniku této metody a zařadil ji do výuky předmětu Navrhování řídicích systémů, protože chtěl studentům dát příklad systematického postupu při analýze rizik projektů automatizovaných informačních systémů a řídicích systémů. Praxe ukázala, že po určitých úpravách je metodu možno aplikovat pro analýzu rizik širokého spektra různých projektů a v určitých případech i pro analýzu jiných druhů rizik, než jsou projektová rizika. Protože v ČR je analýza rizik poměrně nová a vhodných metod velmi málo, začal autor metodu RIPRAN™ zařazovat i do výuky v různých kurzech projektového řízení, když byl vyzván, aby přednášel jako externí lektor problematiku řízení projektů.

Na základě zkušeností s aplikací metody RIPRAN™ rozšířil autor metodu v roce 2005, čímž vznikla 2. verze této metody. Druhá verze obsahovala tato rozšíření:

  • Nové dvě fáze - Příprava analýzy rizika a Celkové zhodnocení rizika. Metoda tím získala na komplexnosti.
  • Byl přidán pojem „rizikový faktor“, jako porovnatelná resp. měřitelná skutečnost, která nebezpečně ohrožuje projekt.
  • Číselné hodnocení rizika bylo rozšířeno o verbální hodnocení rizika.
  • Pro jednotlivé záznamy o průběhu činnosti projektových týmů byly doplněny doporučené formuláře, vyhovující požadavkům na dokumenty ISO 9000.
  • Pro určení expertních odhadů při hodnocení rizik byla doporučena metoda Team DELPHI.
  • Kromě tabulkové formy výsledků analýzy rizik byla metoda doplněna i možnost textové formy výsledků analýzy.

V roce 2009 byla metoda rozšířena do podoby 3. verze, která zahrnuje nové pojmy:

  • Registr rizik
  • Histogram časového průběhu rizik
  • Příležitost versus riziko
  • Hodnota zbytkového rizika

Třetí verze, aktuálně používaná v současnosti jako verze 3.5 a odráží požadavky nové normy ČSN EN 62 198 Management rizik projektu – Směrnice pro použití ze září roku 2014.

Další verze by měla využívat produkty počítačové podpory při analýze rizik a umožnit hodnotit rizika projektu s využitím fuzzy množin.

U příležitosti 15. výročí vzniku metody RIPRAN™ převedl autor metody ochrannou známku na organizaci ACSA, která od roku 2016 provozuje stránky www.ripran.eu pro podporu metody a pracovníci ACSA se budou podílet na dalším vývoji metody RIPRAN™.

RIPRAN™ je ochranná známka, registrovaná autorem v Úřadu průmyslového vlastnictví Praha pod reg. 283536.