k navigaci

Stručný popis metody RIPRAN (3.verse)

1 Předmluva

Stručný popis metody RIPRAN je určen zájemcům, kteří se chtějí seznámit s touto metodou.
Text předpokládá, že čtenář zná základní pojmy z oblasti rizikového inženýrství a orientuje se v problematice řízení projektových rizik.
Může sloužit jako pomůcka pro práci projektových týmů při analýze rizik projektů.
Autor připravuje publikaci o řízení projektových rizik, která by měla být vydána na konci roku 2009 resp. na začátku roku 2010. Ta by měla projektovým manažerům posloužit jako úvod do problematiky rizikového inženýrství a zároveň jako příručka pro řízení projektových rizik. Ta bude obsahovat také kompletní popis metody RIPRAN, včetně charakteristik několika jiných metod pro analýzu rizik projektů a popisu doporučených podpůrných technik.

2 Fáze metody

Celý proces analýzy rizik se skládá z následujících fází:
• Příprava analýzy rizika
• Identifikace rizika
• Kvantifikace rizika
• Odezva na riziko
• Celkové zhodnocení rizika

Tyto činnosti jsou opět koncipovány jako procesy, které na sebe navazují.

3 Popis metody
3.1. Příprava analýzy rizik

Cíl: Připravit vše k provedení analýzy rizik podle metody RIPRAN

Vstupy:
- Popis metody RIPRAN
- Formuláře metody RIPRAN
- Různé pokyny a informace, vážící se k analýze rizik

Výstupy:
- Časový plán provedení analýzy rizik
- Sestavení týmu pro analýzu rizik
- Rozhodnutí o použitých stupnicích, kontrolních seznamech apod.

Činnosti podporující jakost:
- Provedení kontroly připravenosti týmu na provedení analýzy rizik
- Kontrola aktuálnosti a kompletnosti připravených podkladů

Vlastní činnosti:
- Sestavení časového plánu postupu
- Sestavení seznamu a zajištění potřebných podkladů
- Dohoda o používaných pomůckách (kontrolní seznamy, tabulky apod.).
- Sebeidentifikace týmu pro analýzu rizik

další strana