k navigaci

Články v časopisech a sbornících:

Lacko, B.: Rizikové inženýrství a nové pohledy norem ISO na bezpečnost strojních zařízení.
Sborník konference ExFos 2016, Ústav soudního inženýrství VUT V Brně, 2016, Brno, str. 429 - 435

Lacko, B.: Analýza rizik a situační povědomí.
Sborník 5. konference Rizika podnikových procesů 2015. Sborník University Jana Evangelisty Purkyně, 2015, Ústí nad Labem, str. 27-34

Lacko, B.: Novelizace normy ČSN EN 62 198 o managementnu rizik v projektech.
In: Sborník 4. Mezinárodní vědecké konference Rizika podnikových procesů – RPP 2014. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 2014, str. 42-46

Lacko, B. – Všetečka, P.: Poznajte riziká vášho projektu.
ZISK-manažment. Roč. V., (2013) č. 9 , str. 20 – 21

Lacko, B.: Genealogie řízení podnikových rizik.
In: Sborník referátů z 2.mezinárodní konference Rizika podnikových procesů – RPP2012, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 2012

Lacko, B.: Časový souběh rizik v podnikových projektech.
In: Sborník Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch. Mezinárodná vedecká konferencia 10.-11. prosince 2012, TU v Košicích, CD - ISBN 978-80-553-1126-5

Lacko, B.: Využívání metody RIPRAN při analýze rizik projektů.
Sborník příspěvků 1. konference „Rizika podnikových procesů - RPP2011" Univerzita J. E. Purkyně, 2011, Ústí nad Labem

Lacko, B.: Nepodceňujme rizika a nepřeceňujme příležitosti!
Risk Management, Komerční příloha společnosti Media Planet 2.prosince 2011 Hospodářských novin ze dne 16.12.2011.

Lacko, B.: Analýza projektových rizik – systémový přístup.
In: Křupka, J. - Vítek, M. a další: Budoucnost systémového vědění, Univerzita Pardubice 2010 Pardubice, str. 67-73

Lacko, B.: Řízení rizik při dodávkách automatizace.
Control Engineering Česko, roč. V. (2010), č.3, str. 40 – 44

Lacko,B.: Řízení rizik projektů strojních zařízení.
MM Průmyslové spektrum č. 4 (2010), str. 14 – 15

Lacko,B.: Analýza rizik projektů automatizace.
In: Sborník referátů z technické konference ARAP 2009 -Automatizace, regulace a procesy. ČVUT Praha Fakulta strojní 2009, str. 7-14.

Lacko,B.: Kap. 1.04 Rizika a příležitosti
- v knize Doležal, J. - Máchal, P. - Lacko,B. a kol.: Projektový management podle IPMA. (1.vyd.). Grada Publishing 2009 Praha, 507 s (Metoda RIPRAN - str. 78 – 82) - 2.vyd. 2012

Lacko, B.: Kvalitní analýza projektových rizik.
Sborník konference Projektový management – jistota x riziko, str. 6-11, Univerzita T. Bati 2009 Zlín

Lacko, B.: Bezpečnostní rizika inteligentních automatizovaných soustav
Sborník konference 15. konference SI – Systémová bezpečnost. GAUDEAMUS 2008 Hradec Králové, str.197 – 203

Lacko,B.: Inovace metody RIPRAN a řízení rizik softwarových projektů
In: Sborník celostátní konference Tvorba softwaru 2007. VŠB-TU Ostrava 2007 Ostrava, str. 59-62

Lacko,B.: The Risk Analysis of Soft Computing Projects
In: Proceedings International Conference on Soft Computing – ICSC 2004
European Polytechnical Institute Kunovice 2004. p.163-169

Lacko, B.: Automatizace a management rizik ve výrobních firmách.
AUTOMA, roč.12 (2006), č. 11, str. 6 – 7

Lacko,B.: Verbální hodnocení rizika v softwarových projektech.
In: Sborník 31. ročníku celostátní konference s mezinárodní účastí TVORBA SOFTWARU 2005. VŠB-TU Ostrava 2005, str. 115- 122

Lacko, B.: Aplikace metody RIPRAN v softwarovém inženýrství.
In: Sborník celostátní konference TVORBA SOFTWARU 2001, VŠB Ostrava 2001, Str.97 – 103

Lacko,B.: Analýza rizika v projektech - metoda RIPRAN
Výzkumná zpráva UAI-VZ-2000/2. Ústav automatizace a informatiky Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně 2000. 55.s

Doporučené publikace k problematice rizik:

Tichý, M.: Ovládání rizik. Nakladatelství BECK 2006 Praha, 380 s.

Smejkal,V.-Rais,K.: Řízení rizik. Grada Publishing Praha 2003 (druhé vydání 2005), 270 s.

Mozga,J.- Vítek,M.: Řízení projektu a řízení rizika. Gaudeamus 2001 H. Králové

Podmolík, L.: Řízení vzdělávací instituce. Středisko distančního vzdělávání. UP Olomouc 2006, Olomouc

Přibyl,P.-Janota,A.-Spalek,J.: Analýza a řízení rizik v dopravě. BEN 2007 Praha

Merna, T.- Al-Thani, F.: Risk management: Řízení rizika ve firmě. Computer Press 2006 Brno, 194 stran

Babinec,F.: Management rizika (Bezpečnostní inženýrství). Slezká univ. Opava, 2005, 93 s.

Hnilica, J.: Risk management v nefinanční firmě. Oeconomica 2005 Praha, 101 stran

J.Kruliš: Jak vítězit nad riziky. Linde Praha, 2011, 568 s.

J.Hlnilica – J.Fotr: Aplikovaná analýza rizika. Grada Publishing 2009 Praha 264 s

M.Čermák: Řízení informačních rizik v praxi. Tribun 2009 Praha, 134 s.

T.Neubauer: Vyhledávaní a vyhodnocování rizik v praxi. ASPI 2008 Praha

M. Korecký – V.Trkovský: Management rizik projektů spojených se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích. Grada Publishing 2011 Praha, 583 s.

Blaha, Zd.: Řízení rizika a finanční inženýrství. Management Press 2004 Praha, 196 s.

Doporučené www stránky, s problematikou řízení rizik:


www.riskworld.com
www.risk-engineering.com
www.riskeng.com
www.garp.com - portál Global Association Risk Professional
www.sra.com - portál Society of Risk Analysis
www.rmahq.org - portál Risk Management Association
www.airmic.com - portál Association of Insurance and Risk Managers
www.asparcz.com - portál Asociace specialistů pojištění a řízení rizik ČR
www.risk-management.cz
www.akamonitor.cz/riskman