k navigaci

Charakteristika metody RIPRAN™

Metoda RIPRAN™ (RIsk PRoject ANalysis) představuje empirickou metodu pro analýzu rizik projektů, zvláště je velmi vhodná pro střední a velké projekty. Současná třetí verze nově pracuje s registrem rizik a sestavuje časový průběh rizik projektu.

Metoda RIPRAN™ vychází důsledně z procesního pojetí analýzy rizik. Chápe analýzu rizik jako posloupnost procesů, z nichž každý proces má definovány vstupy, výstupy a definované činnosti procesu, transformující vstupy na výstupy s určitým cílem.

Metoda akceptuje filosofii jakosti (TQM) a proto obsahuje aktivity, které zajišťují kvalitu činností analýzy rizik, jak to vyžaduje norma ČSN ISO 10 006 Management jakosti – Směrnice jakosti v managementu projektu.

Respektuje požadavky na řízení rizik podle normy ČSN EN 62 198 Management rizik v projektech – Směrnice pro použití.

Návrh metody byl proveden tak, že dodržuje zásady pro Risk Project Management, popsané v materiálech IPMA® (ICB)PMI® (PMBOK).

Je zaměřena na zpracování analýzy rizik projektu, kterou je nutno prvotně provést před vlastní implementací projektu. Neznamená to, že bychom neměli s riziky pracovat i v jiných fázích projektu. Naopak i ve fázi implementace projektu musíme registr rizik aktualizovat, vyřazovat neplatná rizika a přidávat rizika nově identifikovaná.

Celý proces analýzy rizik rozděluje metoda RIPRAN™ do následujících fází:

  • Příprava analýzy rizik projektu
  • Identifikace rizik projektu
  • Kvantifikace rizik projektu
  • Návrh opatření snižujících nebo eliminujících vliv rizik na projekt
  • Celkové zhodnocení rizikovosti projektu
  • Sledování a vyhodnocování rizik v průběhu projektu

(RIPRAN™ je ochranná známka, registrovaná v Úřadu průmyslového vlastnictví Praha pod reg. číslem 283536).