k navigaci

Mezinárodní ocenění autora metody RIPRAN™
a 15 let jejího používání


Mezinárodní organizace FERMA (Federation European Risk Manager Association) vyhlásila autora metody doc. B. Lacka (FSI ÚAI) finalistou v jedné z kategorií cen rizikových analytiků FERMA AWARD 2016 za inovativní přínos v oblasti řízení rizik na slavnostním zasedání společnosti dne 6. 12. 2016 v Bruselu. Soutěž probíhala celkem v 10 kategorií. Přitom doc. Lacko, jako autor metody RIPRAN™, byl finalistou jedné ze tří prestižních kategorii „Excelence in Risk Management“ V kategorii „Innovative Insurance Programme of the Year“ byl ze tří finalistů vítězem prohlášen rizikový specialista bruselského letiště, na základě jehož rizikových analýz bylo zabráněno několika únosům letadel a teroristickému útoku na Bruselský letištní terminál s ohledem na skutečnost, že ušetřené lidské životy představují zcela mimořádnou hodnotu.

Skutečnost, že mezi několika desítkami soutěžících rizikových specialistů z různých nadnárodních velkých firem a institucí ze všech národních organizací FERMA v Evropě byl do finále prestižní kategorie vybrán pracovník vysoké školy s metodou pro analýzu rizik, dokazuje, že mezinárodní profesní organizace oceňují spolupráci s vysokými školami a váží si výsledků jejich výzkumné práce, které pomáhají metodicky realizovat inženýrské činnosti v praxi. Přítomný zástupce komise EU v doprovodném projevu při zahájení slavnostního večera zdůraznil význam práce s riziky v průmyslu i ve společnosti. Z tohoto hlediska se jeví jako velmi prozíravý čin zavedení výuky rizikového inženýrství v minulých letech na ÚSI s následnou výukou na jednotlivých fakultách VUT.

Jak si připomněli účastnící konference „15 let metody RIPRAN™“, metoda RIPRAN™ (RIsk PRoject ANalysis) je určena pro analýzu projektových rizik. Autorem metody je pracovník FSI VUT Brno doc. B. Lacko (ÚAI). Metoda vznikla v roce 2000 původně pro analýzu rizik automatizačních projektů v rámci výzkumného záměru na VUT v Brně a v roce 2001 byla po oponentuře uvolněna k obecnému používání. Praxe ukázala, že po určitých úpravách je metodu možno aplikovat pro analýzu rizik širokého spektra různých projektů a v určitých případech i pro analýzu jiných druhů rizik než jsou projektová rizika. RIPRAN™? je ochranná známka, registrovaná v Úřadu průmyslového vlastnictví Praha pod reg. 283536.

Metoda RIPRAN™ vychází důsledně z procesního pojetí analýzy rizika. Chápe analýzu rizika jako posloupnost procesů, z nichž každý proces má definovány vstupy do procesu, výstupy z procesu a definované činnosti procesu, transformující vstupy na výstupy s určitým cílem. Při činnostech v jednotlivých krocích analýza rizik využívá technik rizikového inženýrství, matematických postupů statistiky a pravděpodobnosti.

Metoda akceptuje filosofii jakosti (TQM) a proto obsahuje kroky, které zajišťují kvalitu činností analýzy rizika, jak to vyžaduje norma ČSN ISO 10 006 Směrnice pro management jakosti projektů. Metoda dále respektuje požadavky na řízení rizik podle normy ČSN EN 62 198 Management rizik v projektech – Směrnice pro použití.

Návrh metody respektuje zásady pro Risk Project Management, které jsou popsány v materiálech mezinárodních organizací International Project Management Association (ICB) a Project Management Institute (PMBOK). Metoda je zaměřena na zpracování analýzy rizika projektu, kterou je nutno provést před vlastní implementací projektu.

Metoda RIPRAN™ se používá již 15 let pro analýzu projektových rizik a osvědčila se v řadě firem a v mnoha projektech.

Metoda je doporučena Národním standardem ČR pro certifikaci projektových manažerů podle IPMA a vyučuje se na technických vysokých školách i univerzitách v České republice, jak dokládá seznam firem a škol na stránkách metody RIPRAN™ (www.RIPRAN.eu)

Účastníci konference „15 let používání metody RIPRAN™“ dne 27. dubna 2016 na rektorátě VUT v Brně.

Mgr. J. Bicanová, předsedkyně ASPAR ČR, národní organizace ČR ve FERMA, s autorem metody RIPRAN™ na slavnostním ceremoniálu 6. 12. 2016 v Bruselu.